Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.23-PN.12.DS  na: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: artykułów spożywczych i mrożonek; w I półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

I.  Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) informuje o wyniku  postępowania  na dostawy artykułów spożywczych i mrożonek :

wybrano ofertę  firmy:
SAMAR Sp. z o. o.,    ul. Tarnowska 113 ,33-300 Nowy Sącz
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Informuję, że w  postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Numer oferty   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena -100%

1

 SAMAR Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 113

 100

2

 Firma Handlowa K i K Nykaza,
34-400 Nowy Targ. ul. Składowa 10 a.

 oferta odrzucona

Umowa o zamówienie zostanie zawarta w dniu 09.01.2013r.

Informację umieszczono :

  1. Strona internetowa DPS”Smrek”
  2. Tablica informacyjna DPS „Smrek” – sekretariat