Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony dpssmrek.nowotarski.org.pl

Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony dpssmrek.nowotarski.org.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Zaskalu
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary
18-265-55-92
18-275-53-80
18-266-12-60
fax: 18-266-12-80
e-mail: pzdps@nowotarski.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-03-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01

Strona dpssmrek.nowotarski.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-13
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Imię i nazwisko: Marzena Drożdż

e-mail: pzdps@nowotarski.org.pl

Telefon: (0-18) 265 55 92

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:
– imię i nazwisko,
– dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynek jest w pełni przystosowany dla potrzeb komunikacji osób z niepełnosprawnościami:

 1. Dostępność architektoniczna: budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
 2. Do pomieszczeń na poszczególnych poziomach prowadzi winda, wszystkie podjazdy pozwalają na poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 3. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form: na adres e-mail : pzdps@nowotarski.org.pl
  – faksem na nr : (0-18) 265 55 92
  drogą pocztową na adres :
  Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu z siedzibą w Zaskalu
  ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
  34-424 Szaflary
 4. Osobiście w budynku*
  1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *