Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

Grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” na podstawie Umowy
o powierzenie grantu nr OZ-431-1-120/20 z dnia 18 września 2020 r.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 100 669,10 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 15 100,37 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

 • doposażono stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej „Smrek”
  w Zaskalu oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędnej
  do przeciwdziałania epidemii COVID-19;
 • doposażono Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami;
 • zapewniono personelowi Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu 10 miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny poprzez przygotowanie pomieszczeń
  na terenie placówki wydzielonych funkcjonalnie dla personelu, który nie może lub
  nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.