Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie nowotarskim

W dniu 30 września 2014 roku Powiat Nowotarski podpisał z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2015 r. Jego całkowita wartość wynosi: 576 725,00 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 490 216,25 zł oraz z publicznych środków krajowych: 86 508,75 zł.

Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności zagrożonych tym wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Grupę docelową stanowi około 140 osób z 35 rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz 706 osób korzystających z usług 4 jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

Projekt skierowany jest do 35 gospodarstw domowych rodzin zastępczych oraz 4 powiatowych jednostek organizacyjnych: Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Każda rodzina zastępcza została wyposażona w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do sieci Internet.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych realizacja projektu przedstawia się następująco:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu: zainstalowano 15 zestawów komputerowych, 1 drukarkę, została wykonana i skonfigurowana sieć wewnętrzna oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;
  • Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu: zainstalowano 10 zestawów komputerowych, 1 drukarkę, została wykonana i skonfigurowana sieć wewnętrzna oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;
  • Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu: zainstalowano 4 zestawy komputerowe,
    1 drukarkę oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet;
  • Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój: zainstalowano 1 zestaw komputerowy, 1 drukarkę oraz zapewniono bezpłatny dostęp do sieci Internet.

Powiat Nowotarski finansuje dostęp do sieci Internet w 2015 roku ze środków pochodzących z projektu, zaś w okresie 5 lat trwałości koszt dostępu do Internetu będzie ponosił ze środków własnych.

Dla przedstawicieli rodzin zastępczych oraz jednostek organizacyjnych powiatu w styczniu 2015 roku odbyły się szkolenia w zakresie obsługi komputera (8 godzin) i korzystania z Internetu (8 godzin).

W dniu 25 lutego odbyła się uroczysta konferencja połączona z wręczeniem umów i certyfikatów z przebytych szkoleń przedstawicielom rodzin zastępczych i dyrektorom jednostek.