DPS „Smrek” – Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Szaflary: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

Numer ogłoszenia: 211506 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu , ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie, oraz opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzu kalkulacji cenowej, stanowiącym załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) będące jego integralną częścią. Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do niniejszej SIWZ (CPV – 15.30.00.00-1) Zadanie 2 Dostawa artykułów spożywczych i mrożonek zgodnie z załącznikiem 3.2 do niniejszej SIWZ (CPV-15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3) Zadanie 3 Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 3.3 do niniejszej SIWZ (CPV- 15.81.00.00-9) Zadanie 4 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i podrobów zgodnie z załącznikiem 3.4 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9 ) Zadanie 5 Dostawa wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 3.5 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.13.11.00-6, ) Zadanie 6 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.6 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1,).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6, 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej załącznik do formularza oferty odpowiedni do oferowanego zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływających na jej realizację. 2) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl , www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Smrek, Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Smrek,Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Szaflary: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.
Numer ogłoszenia: 211506 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu , ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie, oraz opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzu kalkulacji cenowej, stanowiącym załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) będące jego integralną częścią. Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do niniejszej SIWZ (CPV – 15.30.00.00-1) Zadanie 2 Dostawa artykułów spożywczych i mrożonek zgodnie z załącznikiem 3.2 do niniejszej SIWZ (CPV-15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3) Zadanie 3 Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 3.3 do niniejszej SIWZ (CPV- 15.81.00.00-9) Zadanie 4 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i podrobów zgodnie z załącznikiem 3.4 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9 ) Zadanie 5 Dostawa wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 3.5 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.13.11.00-6, ) Zadanie 6 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.6 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1,).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6, 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej załącznik do formularza oferty odpowiedni do oferowanego zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływających na jej realizację. 2) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl , www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Smrek, Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Smrek,Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Szaflary: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.
Numer ogłoszenia: 211506 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; artykułów spożywczych i mrożonek; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych w II półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu , ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie, oraz opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzu kalkulacji cenowej, stanowiącym załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) będące jego integralną częścią. Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do niniejszej SIWZ (CPV – 15.30.00.00-1) Zadanie 2 Dostawa artykułów spożywczych i mrożonek zgodnie z załącznikiem 3.2 do niniejszej SIWZ (CPV-15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3) Zadanie 3 Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 3.3 do niniejszej SIWZ (CPV- 15.81.00.00-9) Zadanie 4 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i podrobów zgodnie z załącznikiem 3.4 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9 ) Zadanie 5 Dostawa wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 3.5 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.13.11.00-6, ) Zadanie 6 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.6 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1,).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1, 15.81.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6, 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej załącznik do formularza oferty odpowiedni do oferowanego zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływających na jej realizację. 2) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl , www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Smrek, Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Smrek,Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do Pobrania: SIWZ