Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na
„Dostawę sprzętu gastronomicznego do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.

1. Warunki dostawy:
a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/,
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego,
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą,
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury,
e) dostawa jednorazowa do siedmiu dni od złożenia zamówienia w terminie: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8ºº do 13ºº.
2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do dnia: 29.11.2013r. do godz. 10ºº
b) ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy, drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer 18 266 12 80.
3. Kryteria oceny ofert:
cena brutto za poszczególny asortyment – 100%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych asortymentów ze złożonej oferty.

Prosimy o dostarczenie ofert ze zdjęciami i danymi technicznymi oferowanego asortymentu.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty