Rozpoznanie rynku

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty, na wykonanie zamówienia obejmującego:

„Dostawę drzwi przeciwpożarowych wraz z montażem dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”

2. Warunki wykonania robót:
a) zdemontowanie starych i zamontowanie nowych drzwi przeciwpożarowych,
b) okres gwarancji wykonanych prac minimum 36 miesięcy,
b) termin wykonania robót: do 20.12.2013r.
d) zapłata za wykonaną usługę nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego w terminie 7 dni od doręczenia faktury VAT.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Dorota Sularz, tel. 18 266 12 67
4. Termin składania ofert: 27.11.2013r. do godz. 10ºº
5. Ofertę (formularz oferty) zapakowaną w kopertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego na adres: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.
6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%
Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Specyfikacja