Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie zaprasza do składania ofert na:
Wywóz odpadów komunalnych stałych dla DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w okresie od 02.01.2014r do 31.12.2014r.”

1.Warunki usługi:
a) cotygodniowy wywóz odpadów komunalnych w ilości około 3 pojemników o pojemności 1100 litrów, z DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136,
b) wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Usługobiorcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy,
c) nieodpłatne udostępnienie pojemników w ilości 3 sztuk o pojemności 1100 litr na czas trwania umowy,
d) zapłata za usługę przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do dnia: 19.12.2013r. do godz. 12ºº
b) ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy, drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer 18 266 12 80.

3. Osoba upoważniona do kontaktów:Dorota Sularz tel. 18 266 12 60

4. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość zamówienia – 100%
Załącznik:
wzór formularza oferty