Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na

Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup środków czystości na 2014 rok.

W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy Państwa do przesłania oferty cenowej na środki czystości (wykaz zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego pisma).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary

II. Przedmiot zamówienia: środki czystości wraz z dostawą.
Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Warunki dostawy:
a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/,
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego,
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą,
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury,
e) dostawa jednorazowa do dnia 24 stycznia 2014r. w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 13ºº.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do 13.01.2014r. do godziny 12ºº,
b) ofertę należy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób:
„Oferta cenowa na dostawę środków czystości”.

3. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto oferowanego asortymentu – 100%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych asortymentów ze złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega, że oferowane przez Wykonawcę środki czystości muszą posiadać minimalną datę ważności do 31 stycznia 2015 roku.
Do oferowanych środków czystości Wykonawca dołączy przy dostawie karty charakterystyk oraz karty techniczne.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty