Zapytanie ofertowe

pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na:

Dostawę rękawic nitrylowych, gospodarczych oraz roboczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu na 2014 rok.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup rękawic nitrylowych, gospodarczych oraz roboczych dla pracowników na 2014 rok.

W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy Państwa do przesłania oferty cenowej na rękawice ochronne dla pracowników (wykaz zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary

II. Przedmiot zamówienia: rękawice nitrylowe, gospodarcze oraz robocze wraz z dostawą.

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Warunki dostawy:
a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/,
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego,
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą,
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
e) dostawa jednorazowa do siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia, w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 13ºº.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2014r. do godziny 12ºº
w formie pisemnej w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy
w opisanych kopertach w następujący sposób: „Oferta cenowa na dostawę rękawic ochronnych”.

3. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto zamawianego artykułu – 100%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ze złożonej oferty poszczególnych asortymentów.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty