Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego – wirówkę kończyn dolnych.

1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki kończyn dolnych w ilości sztuk 1.
2) Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące kryteria:
a) pojemność całkowita od 50 do 60 litrów,
b) pojemność robocza od 35 do 40 litrów,
c) 4 dysze,
d) pobór mocy do 0,75 kW,
e) zasilanie prądem o napięciu do 230 V,
f) wyposażona w prysznic ręczny,
g) regulację napowietrzania – bierny masaż perełkowy,
h) manualny system napełniania wody i ustawienia wybranego poziomu wody,
i) elektroniczny termometr,
j) system dezynfekcji,
k) krzesło.
3. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny.
4. Dostarczone urządzenie musi posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim.
5. Oferowany sprzęt objęty niniejszym zamówieniem, musi być dopuszczony do obrotu
i stosowania (posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie danego sprzętu do obrotu i stosowania), spełniać wszelkie wymagane prawem normy, posiadać wymagane prawem certyfikaty lub atesty, posiadać odpowiednie oznakowanie oraz pochodzić z legalnego źródła.
6. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty zakupu.
7. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2014r.
8. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:
Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Tel. 18 265 55 92.
9. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
10. Warunki płatności: płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia – 14 dni od daty wystawienia faktury.
11. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,

  • należy podać cenę jednostkową brutto,
  • należy dołączyć zdjęcie urządzenia.

12. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2014r. do godziny 10.00:

  • w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.
  • przesłać faksem na numer 18 265 55 92
  • mailem na adres: dpssmrek@nowotarski.pl

13. Osoby upoważnione do udzielania informacji :
Katarzyna Mrożek – Jaróg 18 265 55 92 w dni robocze od 8:00 do 14:00.
14. Warunki dodatkowe: koszty dostawy ponosi Wykonawca. Dostawa do siedziby zamawiającego (Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Odpowiedź Zamawiającego do pytania Wykonawcy