Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Numer ogłoszenia: 131666-2015
Data zamieszczenia: 02.06.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale, Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssmrek.nowotarski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa. Pomoc Społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych w II półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych w II półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zadanie 1, 2, 3, 4, 5,6 ) będące jej integralną częścią. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań: 1) Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ (CPV – 15.30.00.00-1, 03212100-1) 2) Zadanie nr 2 Dostawa mrożonek zgodnie z załącznikiem nr 3.2 do SIWZ (CPV – 15.89.60.00-5) 3) Zadanie 3 Dostawa artykułów spożywczych zgodnie z załącznikiem 3.3 do SIWZ (CPV-15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3) 4) Zadanie 4 Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 3.4 do SIWZ (CPV- 15.81.00.00-9) 5) Zadanie 5 Dostawa mięsa, produktów mięsnych , podrobów oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 3.5 do SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6, ) 6) Zadanie 6 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.6 do SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.51.1000-3, 15.43.00.00-1,).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 03.21.21.00-1, 15.89.60.00-5, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6, 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.43.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
· Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty – odpowiedni dla oferowanego zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
· 1. Cena – 95
· 2. produkty ekologiczne – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: – dostosowanie zapisów umownych w przypadku wystąpienia podwykonawstwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl, www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu, ul. K.K.Wojtyły 134, 34-424 Szaflary.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 134, 34-424 Szaflary – sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania:
SIWZ