Projekt „Razem przeciw wykluczeniu!”

Firma Eurodoradztwo realizuje obecnie projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Razem przeciw wykluczeniu!” skierowany do osób niepracujących zagrożonych ubóstwem, wielokrotnym wykluczeniem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do korzystania z takiej pomocy, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących Subregion Małopolski Wschodniej projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział w programie szkoleniowo – doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie zwiększenie aktywności zawodowej Uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podjęcie pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  • wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,
  • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe – max. 500 zł)
  • udział w płatnych stażach – w trakcie stażu Uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1443 – 1650 zł/ mc (czas trwania stażu 4 miesiące),
  • zdobycie zatrudnienia.

ADRESACI PROJEKTU:
Wszyscy niepracujący mieszkańcy powiatów: nowotarskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną,
  • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoba objęta Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa,
  • osoba, posiadająca rodzinę wielodzietną.

Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!