Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – Wymiana części pokrycia dachowego nad świetlicą i kaplicą w Domu Pomocy Społecznej „SMREK” w Zaskalu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Termin składania ofert do 7 listopada 2019 r.

Zapytanie ofertowe
Opis zamówienia
Opis zamówienia cd.
Wzór oferty
Klauzula informacyjna
Informacja o wyborze oferty