Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Fundusze Europejskie
Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu realizuje grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu,
w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-40/20 z dnia 18 września
2020 r.

Cel główny grantu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 130 907,50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

– objęcie wsparciem w postaci jednorazowych nagród pieniężnych za okres 3 miesięcy dla 39 pracowników,
– wykonanie dwukrotnych testów dotyczących zakażenia wirusem dla całości personelu: 41 pracowników.

Projekt „Bezpieczny dom – Wsparcie dla kadry małopolskich domów Pomocy Społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt grantowy: „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym