Komunikat w sprawie odwiedzin mieszkańców

rysunek budynku Smreka

K O M U N I K A T   W   S P R A W I E   O D W I E D Z I N

Informujemy, że zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, istnieje możliwość odwiedzin mieszkańców przez ich rodziny, w podwyższonym reżimie sanitarnym, zgodnie z wdrożoną procedurą. W sprawie umawiania terminów odwiedzin prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi