Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – zwane dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 34-424 Szaflary, adres e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl, reprezentowany przez Dyrektora DPS.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Smardz-Chlebek z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@nowotarski.org.pl lub korespondencyjnie: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 34-424 Szaflary w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Domowi Pomocy Społecznej „Smrek”, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustaw kompetencyjnych oraz innych właściwych przepisów prawa.
 4. W zakresie podanym powyżej nie jest wymagane pozyskanie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. W zakresie, dla którego przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie innych zasad niż wynikające z art. 6 1 lit. b), c) oraz e) wymaga ono pozyskania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji dla poszczególnych kategorii danych;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie, który nie narusza stosowania innych przepisów prawa;
 8. W zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy realizacji przepisów przytoczonych w ust. 3 nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych;
 9. W zakresie, dla którego podanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu w tym zakresie prawo do bycia zapomnianym;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym,
  a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym na mocy przepisów prawa odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.