Nabór na stanowisko Kierownika zespołu opiekuńczego – pielęgniarka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika zespołu opiekuńczego – pielęgniarka

1. Liczba lub wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
3. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe pielęgniarskie i trzyletni staż pracy lub średnie medyczne (mile widziana specjalizacja z zakresu opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego) oraz sześcioletni staż pracy w zawodzie),
b. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. Osoba nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo umyślne,
d. Dobry stan zdrowia,


4. Wymagania dodatkowe
a. Odpowiedzialność, obowiązkowość,
b. Umiejętność zarządzania i organizacji pracy podległego personelu,
c. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– Nadzór i organizacja pracy zespołu opiekuńczego,
– Czynny udział w pracach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych działających w DPS
– Współpraca z placówkami służby zdrowia, w tym ustalanie dla mieszkańców terminów konsultacji w poradniach specjalistycznych,
– Organizowanie zaopatrzenia mieszkańców w leki, środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,
– Współpraca z innymi działami domu w celu zapewnienia właściwej opieki, pielęgnacji i pomocy mieszkańcom naszej placówki
6. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kopia dowodu osobistego,
d. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
7. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
a. Kopie świadectw pracy
b. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 lub pocztą na adres Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34- 424 Szaflary z dopiskiem: Dotyczy naboru na „Stanowisko kierownika zespołu opiekuńczego” w terminie do dnia 26 marca 2010 r.
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.