Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych

Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na: Dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2012 roku.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Warunki dostawy:

  • a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/
  • b) dostawa w ilościach i asortymencie wg comiesięcznego zapotrzebowania zgłoszonego pisemnie lub telefonicznie przez Zamawiającego
  • c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy
  • d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dnia od daty otrzymania faktury
  • e) dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 12ºº, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca
  • f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w ilościach zamawianego asortymentu

2. Termin składania ofert:

Ofertę należy składać do 22.06.2012r do godziny 11ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób: „ Oferta cenowa na dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych”, drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer tel. 18 266 12 80.

3. Kryteria oceny ofert:

  • Cena brutto odpłatności DPS i mieszkańca za całość zamówienia – 70%.
  • Jakość – 30%

W celu oceny jakości prosimy o dostarczenie próbek pieluchomajtek wymienionych w formularzu ofertowym w pozycji 1, 2 i 6.

Załącznik nr1 – Wzór formularza oferty

Odpowiedź na pytania