Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości na 2012 rok

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup środków czystości na 2012 rok.

W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do przesłania kalkulacji cen oferowanych przez Państwa na środki czystości (wykaz zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego pisma).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Smrek”

Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136

34-424 Szaflary

II. Przedmiot zamówienia: środki czystości wraz z dostawą.

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Warunki dostawy:

  • a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/
  • b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego
  • c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą
  • d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dnia od daty otrzymania faktury
  • e) dostawa jednorazowa do siedmiu dni od złożenia zamówienia w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 14ºº

2. Termin składania ofert:

  • ofertę należy składać do 15.06.2012r. do godziny 12ºº.
  • ofertę należy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób: „Oferta cenowa na dostawę środków czystości”, lub drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer tel. 18 266 12 80.

3. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych środków ze złożonej oferty.

Cena brutto zamawianego artykułu – 100%.

Do pobrania:  Załącznik nr1 – Wzór formularza oferty