Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Zapytania ofertowego poza ustawowego na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.


Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, iż przeprowadza rozeznanie rynku na „Dostawę łóżek rehabilitacyjnych z materacami”.
Łóżka w ilości około 15 sztuk, powinny być sterowane elektrycznie oraz wyposażone w materace w pokrowcach nieprzemakalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w załączniku niniejszego pisma (wzór formularza oferty).

1. Warunki dostawy:
a)  dostawa do magazynu Zamawiającego, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem  na    koszt Dostawcy /.
b) dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym nie później niż do   21.12.2012r. w godzinach od 7.00 do 14.00
c)  dostawa w cenie brutto określonej przez Dostawcę  zgodnie ze złożoną ofertą.
d)  zapłata za dostawę przelewem po otrzymaniu faktury, nie później niż do 31.12.2012r.

2. Termin składania ofert:
a)   ofertę należy składać do dnia: 07.12.2012r. do godz. 12ºº
b)  ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego, na dziennik podawczy, faksem na       numer 18 2661280 lub na adres email: dpssmrek@nowotarski.pl.

 3. Kryteria oceny ofert:

  • cena brutto  –  90%
  • gwarancja dot.  – 10%

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.

W załączeniu:
Wzór formularza oferty