Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Wyboru oferty na dostawę bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.

            Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póżn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 dokonaliśmy wyboru korzystniejszej oferty: Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

Informuję, że w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

L.p. Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1.

 

Super Market Rajski S. J. ul. Mickiewicza 11,  34-400 Nowy Targ
2. Bonus System Polska S.A ul. Żupnicza 17,  03-821 Warszawa

 

3. Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

 

4. Edenred Polska Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa

 

            Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.