Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.18-PN.12.DS  na: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.:  warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych  i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2013r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

 

I.  Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje o wyniku  postępowania na poszczególne zadania:

zadanie nr 1  – na dostawy  warzyw i owoców
wybrano  ofertę firmy:
Firma Handlowa K i K Nykaza, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 10 a.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

zadanie nr 2  na dostawy artykułów spożywczych i mrożonek
Zamawiający unieważnia część postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wartość oferty z najniższą ceną wynosi : 30 108,96 zł.
Kwota którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 27 400,00   Uzasadnienie prawne: zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

zadanie nr 3 na dostawy pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich
wybrano ofertę  firmy:
Piekarnia, Cukiernia  Anna Piwowarczyk, 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 16A
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

zadanie nr 4 na dostawy  mięsa, produktów mięsnych i podrobów
wybrano ofertę firmy:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J., 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w swiz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

zadanie nr 5 na dostawy wędlin i wyrobów wędliniarskich
wybrano ofertę firmy:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J., 33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego przedstawione w swiz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

zadanie nr 6na dostawy mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy
wybrano  ofertę firmy:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu,  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 95
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego przedstawione w siwz i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Informuję, że w  postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Zadanie nr 1

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena-100%

1

 Firma Handlowa K i K Nykaza,
34-400 Nowy Targ. ul. Składowa 10 a.

100

Zadanie nr 2

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

1

 Firma Handlowa K i K Nykaza,
34-400 Nowy Targ. ul. Składowa 10 a.

2

 SAMAR Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 113

Zadanie nr 3

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium  cena-100%

1

Piekarnia, Cukiernia
Anna Piwowarczyk
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 16A

100,00

2

Piekarnia „Trzcińscy” Sp.J.                                 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 2

84,64

Zadanie nr 4

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium     cena-100%

1

 Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J.
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25

100

2

Podhalańskie Centrum Dystrybucji SALAMI Sp.J. Kazimierz, Anna, Janina Stolarczyk
34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 172

96,87

3

Firma „Majerczyk” Sp.J.
Skrzypne, ul. Św.Jadwigi Królowej 77
34-424 Szaflary

95,48

Zadanie nr 5

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium    cena-100%

1

Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J.
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25

100

2

Podhalańskie Centrum Dystrybucji SALAMI sp.j. Kazimierz, Anna, Janina Stolarczyk
34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 172

93,45

3

Firma „Majerczyk” Sp.J.
Skrzypne, ul. Św.Jadwigi Królowej 77
34-424 Szaflary

72,03

Zadanie nr 6

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium       cena-100%

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, Zakład Produkcji Mleczarskiej  w Nowym Targu,
34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 95

100

2

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa  122
magazyn nr 14
34-500 Zakopane, ul. Skibówki 4B

91,39

II.  Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

III.  Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

IV.  Umowa o zamówienie zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Informację umieszczono :

  1. Strona internetowa DPS”Smrek”
  2. Tablica informacyjna DPS „Smrek” – sekretariat
  3. BIP