Zapytanie ofertowe pozaustawowe na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na

Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup środków czystości na 2013 rok.
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy Państwa do przesłania oferty cenowej na środki czystości (wykaz zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego pisma).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.
I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary

II. Przedmiot zamówienia: środki czystości wraz z dostawą.
Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Warunki dostawy:

a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/,
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego,
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą,
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dnia od daty otrzymania faktury,
e) dostawa jednorazowa do siedmiu dni od złożenia zamówienia w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 13ºº.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do 4.02.2013r. do godziny 12ºº,
b) ofertę należy składać w formie pisemnej w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób:
„Oferta cenowa na dostawę środków czystości”,
lub drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer
tel. 18 266 12 80.

3. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto oferowanego asortymentu – 100%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych asortymentów ze złożonej oferty.
W celu zapoznania się z działaniem produktu, prosimy o dostarczenie próbek środków wymienionych w formularzu ofertowym w pozycji: 5, 6, 15.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 –  Wzór formularza oferty