Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty na dostawę rękawic lateksowych, winylowych oraz gospodarczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu na 2013 rok.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 000 euro, na dostawę rękawic ochronnych, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych ofert przedstawionych przez firmy:

  1.  Farmedica Sp. Z o. o. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 z ceną brutto 3 742,20 zł,
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kormex” Robert Konieczny 64-000 Kościan, ul. Poznańska 108 z ceną brutto 120,84 zł.

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.