Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
ul. K. K. Wojtyły 136
34 – 424 Szaflary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Liczba lub wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
II. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm)
2. Co najmniej półroczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej
3. Obywatelstwo polskie.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Dobra znajomość obsługi komputera
III. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy zespołowej,
2) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
3) wysoka kultura osobista,
4) umiejętność skutecznego komunikowania się,
5) umiejętność organizowania pracy własnej,
6) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
7) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8) zaangażowanie, dyspozycyjność, duża odporność na stres,
9) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z klientami pomocy społecznej,
10) sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Bezpośredni udział w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.
2. Koordynowanie pracy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego
3. Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów.
4. Stymulowanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów mieszkańców z rodziną oraz środowiskiem.
5. Udzielanie mieszkańcom niezbędnej pomocy w załatwieniu ich spraw osobistych.
6. Organizacja wszelkich spraw związanych z przyjęciem nowego mieszkańca do Domu.
7. Prowadzenie na bieżąco pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu.
8. Pomoc mieszkańcom, szczególnie obłożnie chorym w zakupie artykułów higienicznych, odzieży, obuwia, artykułów spożywczych itp.
9. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z depozytami mieszkańców.
10. Koordynowanie i utrzymywanie stałej współpracy z Radą Mieszkańców.
11. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
12. Sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań z ruchu mieszkańców
13. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb DPS oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
14. Sporządzanie na wniosek Sądu opinii o mieszkańcach.
15. Pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców Domu.
16. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców Domu.
17. Organizowanie w razie potrzeby wszelkich spraw związanych z pochówkiem mieszkańca Domu.
18. Współpraca i współdziałanie z pracownikami innych działów Domu w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług.
19. Uczestniczenie co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami.
20. Pomoc przy organizacji spotkań okazjonalnych urządzanych na terenie Domu.
21. Przygotowywanie materiałów do umieszczenia na stronę internetową Domu
22. Zastępstwo drugiego pracownika socjalnego w przypadku jego nieobecności.
23. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach i samokształceniu.
V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy,
6) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
7) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (ukończone szkolenia, kursy),
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
10) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
VI. Informacje dodatkowe:
Z osobą wyłonioną w naborze zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy. Ponowna umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 136, 34 – 424 Szaflary, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30, lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 136, 34 – 424 Szaflary z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego, w terminie do 25 kwietnia 2014r. do godziny 10.00
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 136.