Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary informuje, że na podstawie „rozpoznania rynku” dokonano wyboru oferty wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2014 roku.

Pełna treść informacji do pobrani