Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2014 roku.

Warunki dostawy:
· dostawa transportem, na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136.
· pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503).
· każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz dodatkowo umożliwiać nabywanie towarów i usług w branżach m.in. spożywczej, chemicznej, kosmetycznej.
· nabywanie towarów i usług musi być możliwe w punktach handlowych położonych w szczególności na terenie miasta Nowy Targ. W załączeniu należy dołączyć wykaz punktów handlowych wraz z adresami.
· minimalny termin ważności bonów – 31.06.2015r.
· dostawa bonów towarowych w formie papierowej w ilości:
464 sztuk o nominale 50 złotych.
· faktura/rachunek za bony winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia dostawy.
· zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
· dostawa bonów w terminie najpóźniej do dnia 05.12.2014r. w godzinach od 7ºº do 14ºº.

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia: Joanna Fryźlewicz tel. 18 265 55 92, e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl
3. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 26.11.2014r. do godz. 9ºº.

1. Pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.
2. Faksem na numer 18 26 612 80.
3. Drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl
4. W przypadku składania ofert opisanego w:
Pkt 3.1 zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa – dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2014 roku.
Pkt 3.2 oraz 3.3 należy przesłać wypełniony i podpisany druk formularza oferty.
5. Kryteria oceny ofert:
Ilość miejsc realizacji bonów – 50%
Termin realizacji bonów – 50%

Do pobrania: