Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Szaflary: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Numer ogłoszenia: 401482 – 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Jednostka Budżetowa. Pomoc Społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych wraz z rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce w I półroczu 2015 r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiącym załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zadanie 1, 2, 3, 4, 5) będące jej integralną częścią. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań: Zadanie nr 1 Dostawa warzyw, owoców i mrożonek zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do niniejszej SIWZ (CPV – 15.30.00.00-1) Zadanie 2 Dostawa artykułów spożywczych zgodnie z załącznikiem 3.2 do niniejszej SIWZ (CPV-15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3) Zadanie 3 Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 3.3 do niniejszej SIWZ (CPV- 15.81.00.00-9) Zadanie 4 Dostawa mięsa, produktów mięsnych , podrobów oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 3.4 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6) Zadanie 5 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.5 do niniejszej SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.51.1000-3, 15.43.00.00-1).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.13.11.00-6, 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.43.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

W przypadku zaoferowania w formularzu asortymentowo-cenowym produktów ekologicznych, należy do oferty dołączyć odpowiednie certyfikaty ekologiczne

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty – odpowiedni dla oferowanego zadania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

· 1 – Cena – 95

· 2 – produkty ekologiczne – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego i ilościowego zamówień, a tym samym do niewykorzystania w całości kwoty określonej w umowie. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości produktów niż określona w formularzu asortymentowo – cenowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl , www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej SMREK, Zaskale, ul. K. K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej SMREK, Zaskale, ul. K. K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary – SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: SIWZ