Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie  ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza  równowartości 30 000 euro,  Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawy oleju napędowego do celów opałowych w sezonie grzewczym 2016/2017 dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary
Przedmiot zamówienia: Dostawy oleju napędowego do celów opałowych
Opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z załączoną specyfikacją
Termin wykonania zamówienia: 01.10.2016r. – 30.09.2017r.
Termin składania ofert: 16 września 2016r. do  godziny 11:00
Miejsce składnia ofert: DPS „Smrek” Zaskale – sekretariat
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 1) prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz ofertowy (załącznik  nr 1)
2)  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia Dorota Sularz, tel. 18 266 12 60,
e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl
Kryterium oceny ofert : Cena 100%

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Specyfikacja
  3. Załącznik nr 1 – druk oferty
  4. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  5. Załącznik nr 3 – oświadczenie