Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy mięsa, produktów mięsnych oraz podrobów  w II półroczu 2010r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.
Do pobrania