Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na „Dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych”

Dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od 1 lipca do31 grudnia 2011 roku.
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do przesłania  kalkulacji cen oferowanych przez Państwa na  ww. produkty.

I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”, Zaskale,
ul. K. K. Wojtyły 136,
34-424 Szaflary.

II. Przedmiot zamówienia: Dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  „Smrek” w Zaskalu.
Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Warunki dostawy:
a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/.
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego.
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy.
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dnia od daty otrzymania faktury.
e) dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 12ºº, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w ilościach  zamawianego asortymentu.
 
2. Termin składania ofert:
Ofertę należy składać do 22.06.2011r do godziny 9ºº   pisemnie  w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób: „Oferta cenowa na dostawę pieluchomajtek i wkładek anatomicznych”, lub drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl  lub faksem na numer tel. 18 266 12 80.
 
3. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto odpłatności DPS i mieszkańca za całość zamówienia –  100%.

Formularz oferty