Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  Znak: DPS.AG.271.6- PN.11.DS na: dostawy artykułów żywnościowych tj.:  warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2011r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) informuje:
1. w zadaniu nr 1 na dostawy  warzyw i owoców  wybrano ofertę firmy:  Firma Handlowa K i K Nykaza, Nowy Targ. ul. Składowa 10 a z ceną ofertową brutto za całość zadania 16 894,07 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
2. w zadaniu nr 2 na dostawy artykułów spożywczych i mrożonek   wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa K i K Nykaza , Nowy Targ. ul. Składowa 10 a z ceną ofertową brutto za całość zadania 21 174,91 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
3. w zadaniu nr 3 na dostawy pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich wybrano firmę:
Piekarnia, Cukiernia Ekologiczna Anna Piwowarczyk , Zakopane, ul. Chramcówki 16A z ceną ofertową brutto za całość zadania 11 511,85 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
4.   w zadaniu nr 4 na dostawy  mięsa, produktów mięsnych, podrobów wybrano firmę:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J., Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25 z ceną ofertową brutto za całość zadania 25 768,65 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
5.   w zadaniu nr 5 na dostawy   mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy  wybrano firmę:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 95, 34-400  Nowy Targ  z ceną ofertową brutto za całość zadania 25 111,45 zł.
Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.
Informuję, że w  postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Zadanie nr 1

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto za całość zadania nr 1 Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena-100%
1 Firma Handlowa K i K Nykaza, Nowy Targ. ul. Składowa 10 a 16 894,07 zł. 100

Zadanie nr 2

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto za całość zadania nr 2 Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena-100%
1 Firma Handlowa K i K Nykaza, Nowy Targ. ul. Składowa 10 a. 21 174,91zł. 100

Zadanie nr 3

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto za całość zadania nr 3 Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena-100%
1 Piekarnia, Cukiernia Ekologiczna Anna Piwowarczyk , Zakopane, ul. Chramcówki 16A 11 511,85 zł. 100
2 Piekarnia „Trzcińscy” Sp.J. Nowy Targ, ul. Waksmundzka 2 11 869,60 zł. 96,99

Zadanie nr 4

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto za całość zadania nr 4 Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena-100%
1 Zakład Masarski „Zdrój” Sp. J.
ul. Zdrojowa 25
33-300 Nowy Sącz
25 768,65 zł. 100

Zadanie nr 5

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto za całość zadania nr 5 Punktacja oceny ofert wg jedynego kryterium cena-100%
1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 95
34-400 Nowy Targ
25 111,45 zł. 100

II.  Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
III.  Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
IV.  Umowa o zamówienie zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Dyrektor
DPS „Smrek” w Zaskalu
mgr Agata Domalik

Informację umieszczono:

  1. Strona internetowa DPS”Smrek”
  2. Tablica informacyjna DPS „Smrek” – sekretariat