Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Wyboru ofert na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od  1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r. 

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póżn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawy środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek”  w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od  1 lipca do 31 grudnia 2011r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych cenowo ofert dla poszczególnych asortymentów od :

1)  Higma Service Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole,
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty : 1 203,80 zł.
2)  Luberda Sp. z o.o., Ostrowsko, ul. Pienińska 156, 34-431 Waksmund,
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty: 2 298,58 zł.
3)  F.U.H. Profi Clean s.c., ul. Krasińskiego 29, 34-400 Nowy Targ,
z ceną ogólną brutto za wybrane produkty: 6 487,05 zł.

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.

Z poważaniem
Dyrektor
DPS”Smrek” w Zaskalu
mgr Agata Domalik