Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na  „ Dostawę bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników DPS ”.
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.

1. Warunki dostawy:
a) dostawa do siedziby Zamawiającego : Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem  na koszt i ryzyko Dostawcy/.
b) pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 ze zm.).
c) każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i  usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz dodatkowo umożliwiać nabywanie towarów i usług w branżach m.in. spożywczej, chemiczno – kosmetycznej.
d) nabywanie towarów i usług musi być możliwe w punktach handlowych położonych w szczególności na terenie miasta Nowy Targ.
e) minimalny termin ważności bonów – 31.03.2012r.
f) dostawa bonów towarowych w formie papierowej w ilości:
– 40 sztuk o nominale 50 złotych;
– 232 sztuk o nominale 100 złotych.
g) faktura za bony winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia dostawy.
h) zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
i) dostawa w terminie najpóźniej do dnia 05.12.2011r. w godzinach od 7ºº do 14ºº.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do dnia: 25.11.2011r. do godz. 9ºº.
b) ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer 18 266 12 80.

3. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto  –  80%
Termin realizacji bonów – 20%

Załączniki:
Formularz oferty