Ogłoszenie o przetargu

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 390478 – 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale, Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssmrek.nowotarski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mrożonek i artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych w I półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu , ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie, oraz opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzu kalkulacji cenowej, stanowiącym załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zadanie 1, 2, 3, 4,5 ) będące jego integralną częścią. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań: Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ (CPV-15.30.00.00-1), Zadanie 2 Dostawa artykułów spożywczych i mrożonek zgodnie z załącznikiem 3.2 do SIWZ (CPV-15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3), Zadanie 3 Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich zgodnie z załącznikiem 3.3 do SIWZ (CPV- 15.81.00.00-9), Zadanie 4 Dostawa mięsa, produktów mięsnych, podrobów zgodnie z załącznikiem 3.4 do SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9 15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8, 15.11.40.00-0)Zadanie 5 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.5 do SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.51.20.00-0, 15.54.00.00-5, 15.43.11.00-9, 15.55.10.00-5).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, odpowiednim do oferowanego zadania
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 34-424 Szaflary, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w Zaskalu, przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ do pobrania