Informacja o wyborze oferty na dostawę bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników DPS „Smrek” w Zaskalu

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 dokonaliśmy wyboru korzystniejszej oferty:
Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.

Ponieważ  wszystkie oferty w przyjętych kryteriach były identyczne Komisja Socjalna jako kryterium dodatkowe przyjęła ilość punktów sprzedaży, w których można zrealizować bony.

Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

Informuję, że w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

L.p. Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1. Super Market Rajski S. J. ul. Mickiewicza 11,  34-400 Nowy Targ
2. Bonus System Polska S.A ul. Żupnicza 17,  03-821 Warszawa
3. Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
4. EX-PRES Sp. z o.o. ul. Przechodnia 3, 34-400 Nowy Targ

 

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.
Z poważaniem
Dyrektor
DPS ”Smrek” w Zaskalu
mgr Agata Domalik