Informacja o wyborze ofert na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszych cenowo ofert dla poszczególnych asortymentów.

Informacja o wyborze oferty