Przetarg: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Szaflary: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu.
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 206134 – 2012;

data zamieszczenia: 18.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej „Smrek” Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18 2755316.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssmrek.nowotarski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna w miarę potrzeb Zamawiającego dostawa artykułów żywnościowych w II półroczu 2012r. do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu , ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w ilości i asortymencie, oraz opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w formularzu kalkulacji cenowej, stanowiącym załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.( zadanie 1, 2, 3, 4,) będące jego integralną częścią. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania: Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SIWZ (CPV – 15.30.00.00-1) Zadanie nr 2 Dostawa mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy zgodnie z załącznikiem 3.2 do SIWZ (CPV: 15.50.00.00-3, 15.43.00.00-1,) Zadanie nr 3 Dostawa wędlin i wyrobów wędliniarskich zgodnie z załącznikiem 3.3 do SIWZ (CPV: 15.13.11.00-6), Zadanie nr 4 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i podrobów zgodnie z załącznikiem 3.4 do SIWZ (CPV: 15.10.00.00-9 ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, odpowiednim do oferowanego zadania. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji, w wyniku czego wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do ilości zamówionych produktów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpssmrek.nowotarski.pl , www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej „Smrek”, 34-424 Szaflary, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w Zaskalu, przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania SIWZ