Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Wyboru oferty na dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, w okresie od 2 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pozaustawowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z póżn. zm) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawy pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od 2 lipca do 31 grudnia 2012r. dokonaliśmy wyboru korzystniejszej oferty.

Informacja do pobrania