Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak: DPS.AG.271.11-PN.12.DS na: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw i owoców; mięsa, produktów mięsnych i podrobów; wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w II półroczu 2012r. dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) informuje o wyniku postępowania na poszczególne zadania

Informacja do pobrania