Zapytanie ofertowe

pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, uprzejmie zaprasza do składania ofert na: dostawę bonów towarowych dla pracowników do Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2012 roku.

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Warunki dostawy:
a) dostawa do siedziby Zamawiającego : Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem  na koszt i ryzyko Dostawcy /.
b) pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 1993r. Nr 47, poz. 211 ze zm.).
c) każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i  usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz dodatkowo umożliwiać nabywanie towarów i usług w branżach m.in. spożywczej, chemicznej, kosmetycznej.
d) nabywanie towarów i usług musi być możliwe w punktach handlowych położonych w szczególności na terenie miasta Nowy Targ.
e) minimalny termin ważności bonów – 31.03.2013r.
f) dostawa bonów towarowych w formie papierowej w ilości:
– 493 sztuk o nominale 50 złotych.
g) faktura za bony winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia dostawy.
h) zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
i) dostawa w terminie najpóźniej do dnia 05.12.2012r. w godzinach od 7ºº do 14ºº.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do dnia: 27.11.2012r. do godz. 9ºº.
b) ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy, drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl  lub faksem na numer 18 266 12 80.

3.  Kryteria oceny ofert:

  • Ilość miejsc realizacji bonów  –  50%
  • Termin realizacji bonów – 50%

Załączniki:
Formularz ofertowy