Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: wyboru oferty na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na dostawę środków czystości, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez firmę:

ADMOR Jolanta Moryto 26-600 Radom ul. Wilczyńskiego 35/1
z ceną brutto 12 918,37 zł

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.