Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 14 000 euro na:

Dostawę rękawic lateksowych, winylowych oraz gospodarczych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu na 2013 rok.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu informuje, że przeprowadza rozeznanie rynku na zakup rękawic lateksowych, winylowych oraz gospodarczych dla pracowników na 2013 rok.

W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy Państwa do przesłania oferty cenowej na rękawice ochronne dla pracowników (wykaz zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne asortymenty.
I. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek”
Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary.

II. Przedmiot zamówienia: dostawa rękawic lateksowych, winylowych oraz gospodarczych.
Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Warunki dostawy:

a)      dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem na koszt Dostawcy/,
b)      dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia Zamawiającego,
c)      dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą,
d)     zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
e)      dostawa jednorazowa do siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia, w terminie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 13ºº.

2. Termin składania ofert:
Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5.03.2012r. do godziny 12ºº w formie pisemnej w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób: „Oferta cenowa na dostawę rękawic ochronnych”, lub drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl, lub faksem na numer tel. 18 266 12 80.

3. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ze złożonej oferty poszczególnych asortymentów.
Cena brutto zamawianego artykułu – 100%.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 –  Wzór formularza oferty