Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro – bony towarowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2015 roku.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907 z późn. zm. ) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „rozeznania rynku” uprzejmie zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2015 roku.

1. Warunki dostawy:

a) dostawa transportem, na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136;

b) pod pojęciem bonów towarowych, zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503);

c) każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabywania towarów i usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz dodatkowo umożliwiać nabywanie towarów i usług w branżach m.in. spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, odzieżowej;

d) nabywanie towarów i usług musi być możliwe w punktach handlowych położonych w szczególności na terenie miasta Nowy Targ. W załączeniu należy dołączyć wykaz punktów handlowych wraz z adresami.

e) minimalny termin ważności bonów – 31.06.2016r;

f) dostawa bonów towarowych w formie papierowej w ilości:

– 413 sztuk o nominale 50 złotych.

g) faktura/rachunek za bony winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia dostawy (inna forma dowodu zakupu nie zostanie przyjęta);

h) zapłata za bony nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku;

i) dostawa bonów w terminie najpóźniej do dnia 27.11.2015r. w godzinach od 7ºº do 14ºº.

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia: Joanna Fryźlewicz tel. 18 265 55 92, e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl

3. Termin składania ofert:

Ofertę należy składać do dnia: 20.11.2015r. do godz. 9ºº:

a) pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy;

b) drogą elektroniczną na adres: dpssmrek@nowotarski.pl;

c) faksem na numer 18 266 12 80.

4. W przypadku składania ofert w sposób opisany w:

a) pkt 3a – zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz ofertowy) należy oznaczyć w następujący sposób:
„Oferta cenowa – dostawa bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2015 roku”;

b) pkt 3b oraz 3c należy przesłać wypełniony i podpisany druk formularza oferty.

5. Kryteria oceny ofert:

Ilość miejsc realizacji bonów – 50%
Termin realizacji bonów – 50%

Do pobrania: