Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro – „Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34– 424 Szaflary, w celu „Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1 Warunki dostawy:
  a) dostawa do magazynu Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 transportem, rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce, na koszt Dostawcy,
  b) dostawa w ilościach i asortymencie zgodnie z niniejszą ofertą,
  c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu, zgodnie ze złożoną ofertą (oferowane ceny brutto poszczególnych asortymentów muszą być zgodne z cenami na fakturze),
  d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 14 dni od daty odbioru towaru i otrzymania faktury,
  e) dostawa jednorazowa do dnia 8 grudnia 2015r. w terminie: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 13ºº.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
  Grażyna Madeja, tel. 18 265 55 92, e–mail: dpssmrek@nowotarski.pl
 3. Termin składania ofert: 24.11.2015r. do godz. 10ºº
  Oferty wg załączonego formularza ofertowego należy składać :
  3.1 Pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34–424 Szaflary,
  3.2 Drogą elektroniczną na adres dpssmrek@nowotarski.pl
 4. W przypadku składania ofert opisanego w:
  – pkt 3.1 zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa na dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.
  – pkt. 3.2 należy przesłać wypełniony i podpisany druk formularza oferty.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto oferowanego asortymentu – 80%
  Termin ważności oferowanego asortymentu – 20%
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru poszczególnych asortymentów ze złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega, że oferowane przez Wykonawcę środki czystości muszą posiadać minimalną datę ważności do 31 stycznia 2017 roku. Data ta winna być umieszczona na produkcie w sposób czytelny i widoczny.
Do oferowanych środków czystości Wykonawca dołączy przy dostawie karty charakterystyk oraz instrukcje użytkowania.

 

Do pobrania: