Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34– 424 Szaflary, w celu „Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:
„Świadczenie usług pocztowych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu w 2016 roku”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:
  Grażyna Madeja, tel. 18 265 55 92, e–mail: dpssmrek@nowotarski.pl
 3. Termin składania ofert: 14.12.2015r. do godz. 13ºº
  Oferty wg załączonego formularza ofertowego należy składać :
  3.1 Pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego: Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34–424 Szaflary,
  3.2 Drogą elektroniczną na adres dpssmrek@nowotarski.pl
 4. W przypadku składania ofert opisanego w:
  • pkt 3.1 zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Oferta cenowa na świadczenie usług pocztowych dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu”.
  • pkt. 3.2 należy przesłać wypełniony i podpisany druk formularza oferty.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto za całość oferowanych usług – 80%
  Ilość pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia – 20%

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia