Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
na „Dostawę pieluchomajtek i wkładów anatomicznych w 2016 r. dla mieszkańców DPS „Smrek” w Zaskalu”.

  1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

 „Dostawa pieluchomajtek i wkładów anatomicznych w 2016 r. dla mieszkańców DPS „Smrek” w Zaskalu”.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku niniejszego pisma.

  1. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) dostawa do magazynu Zamawiającego Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 (transport na koszt dostawcy),
b) dostawa w ilościach i asortymencie wg comiesięcznego zapotrzebowania zgłoszonego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego,
c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy,
d) zapłata za dostawę przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
e) dostawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00, nie później niż do 5-tego dnia każdego miesiąca,
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w ilościach zamawianego asortymentu.

  1. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Weronika Faliszewska, tel. 18 266 12 60 w. 32
  1. Termin składania ofert: 17.12.2015r. do godz. 14ºº
  1. Ofertę należy złożyć pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary lub faksem na numer 18 2661280 lub na adres email: dpssmrek@nowotarski.pl.
  1. Kryteria oceny ofert:
    • cena brutto – 100%

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy