Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na

„Wywóz odpadów komunalnych stałych dla DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, uprzejmie zaprasza do składania ofert na:

„Wywóz odpadów komunalnych stałych dla DPS „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

1. Warunki usługi:
a) cotygodniowy wywóz odpadów komunalnych w godzinach od 8:00 do 12:00, w ilości około 3 pojemników o pojemności 1100 litrów, z Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136,
b) wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Usługobiorcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy,
c) nieodpłatne udostępnienie pojemników w ilości 3 sztuk o pojemności 1100 litr na czas trwania umowy,
d) zapłata za usługę przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

2. Termin składania ofert:
a) ofertę należy składać do dnia: 18.12.2015r. do godz. 12ºº
b) ofertę należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, drogą elektroniczną na adres:dpssmrek@nowotarski.pl lub faksem na numer 18 266 12 80.

3. Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Sularz tel. 18 266 12 60

4. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załącznik do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego