Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na
„Sukcesywne dostawy leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych w 2016 r. dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od 02.01.2016 do 31.12.2016r.”

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

„Sukcesywne dostawy leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych w 2016 r. dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 w okresie od 02.01.2016 do 31.12.2016r.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku niniejszego pisma.

2. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) dostawy w cenie brutto określonej przez Wykonawcę zgodnie ze złożoną ofertą,
b) cena oferty musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia zgodnie z załączonym „opisem warunków przedmiotu zamówienia”,

3. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Weronika Faliszewska, tel. 18 266 12 60

4. Termin składania ofert: 29.12.2015r. do godz. 14ºº

5. Ofertę sporządzoną zgodnie z treścią załącznika nr 1 należy złożyć pisemnie w sekretariacie siedziby Zamawiającego, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary
lub faksem na numer 18 2661280 lub na adres email: dpssmrek@nowotarski.pl.

6. Do oferty należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający osobowość prawną Wykonawcy,
b) zezwolenie na prowadzenie apteki (art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne; Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.)

7. Kryteria oceny ofert:
– cena brutto – 100%- za całość zamówienia

 

Załączniki:

  1. Opis warunków przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy